Privacy en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring DieetPlaneet

DieetPlaneet B.V. en aangesloten franchise ondernemers (hierna DieetPlaneet) gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met je persoonsgegevens. Wij verwerken de persoonsgegevens zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP), met ingang van 25 mei 2018: de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring staat vermeld welke persoonsgegevens verzameld en gebruikt worden. En op welke manier en met welke doelen wij je gebruikservaring hiermee verbeteren. Lees het privacybeleid zorgvuldig door.

Persoonsgegevens


Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens

Als je gebruik maakt van diensten van DieetPlaneet dan hebben wij gegevens van jou nodig. Die verstrek je telefonisch (bijvoorbeeld tijdens het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de e-mail. Denk hierbij aan:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • BSN
 • Telefoonnummer/ mobiel nummer
 • Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
 • E-mailadres
 • Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

Waarom is dat nodig?

DieetPlaneet heeft jouw persoonsgegevens nodig om goede zorg te kunnen verlenen; voor het uitvoeren van werkzaamheden, om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’. Deze vragen wij alleen op als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot de behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden. In bepaalde gevallen kan, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren.

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

 • Het uitoefenen van het beroep diëtist
 • Het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van je vragen
 • Het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de behandeling (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen)
 • Het behandelen van geschillen
 • Het uitoefenen van accountantscontrole
 • Het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek
 • Het verrichten van klanttevredenheidsonderzoek
 • Het verlenen van toegang tot en gebruik maken van de functionaliteiten op de website

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

DieetPlaneet bewaart jouw persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Delen met anderen

Je gegevens geven wij alleen door aan derden als dat nodig is voor het leveren van goede zorg. Indien hiervoor op basis van de wet specifieke toestemming is vereist, vragen we die vooraf aan jou.

De persoonsgegevens zullen door DieetPlaneet alleen worden verstrekt aan:

 • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de uitvoering van uw behandeling
 • degenen die optreden als vervanger van de behandelaar, voor zover de verstrekking noodzakelijk is voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden
 • onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek)
 • zorgverzekeraars, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is vanwege de verplichtingen uit de verzekeringsovereenkomst
 • ICT hosting organisatie(s) om jouw gegevens veilig te bewaren
 • derden die zijn belast met/nodig zijn voor het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft
 • anderen, indien:
  • je ondubbelzinnige toestemming hebt verleend voor de gegevensverwerking, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de nakoming van een wettelijke plicht door de beoefenaar van het beroep in de individuele gezondheidszorg, of
  • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van jou (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak)

Met bovenstaande partijen heeft DieetPlaneet een overeenkomst om te zorgen voor een standaardniveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. DieetPlaneet blijft verantwoordelijk voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je kunt onderdelen van je persoonsgegevens bekijken. Ook als je vindt dat de gegevens die wij van je hebben opgeslagen niet correct zijn, mag je ons schriftelijk vragen om de gegevens aan te passen. Ook kun je ons vragen om je persoonsgegevens te wissen. Als wij dit doen kunnen wij (mogelijk) niet langer verantwoorde zorg aan je verlenen. De WGBO vereist een bewaartermijn van 20 jaar. Daarom slaan we je gegevens in dat geval op in een inactief archief, onzichtbaar en onbruikbaar voor de normale gebruiker.

Stuur voor het inzien, wijzigen of eventueel verwijderen van je gegevens een schriftelijk verzoek naar info@dieetplaneet.nl. Er wordt dan een afspraak met je gemaakt, waarbij we je vragen om jezelf adequaat te identificeren. Legitimatie is altijd noodzakelijk om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Toestemming tot verwerking persoonsgegevens intrekken

Je kunt toestemming tot onze verwerking van je persoonsgegevens intrekken. Wij kunnen dan (mogelijk) geen verantwoorde zorg garanderen. Wij slaan de gegevens in dat geval op in een inactief archief (zie boven).

Herstelzorg na COVID19: 4 uur extra vergoeding en medewerking onderzoek

Cliënten die in aanmerking komen voor de extra vergoeding voor herstelzorg na corona, kunnen uitsluitend gebruikmaken van 4 extra uren dieetadvies uit de basisverzekering indien zij gedurende de behandelperiode meewerken aan onderzoek om de effecten van de paramedische herstelzorg te monitoren. Door het ondertekenen deze privacy en cookieverklaring ga je akkoord met je medewerking aan dit onderzoek.

Beveiliging persoonsgegevens

DieetPlaneet neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Je gegevens verwerken wij niet langer dan nodig is voor het leveren van goede zorg. Wij houden ons aan de bewaartermijnen van de WGBO. Het bovenstaande geldt ook voor persoonsgegevens die wij via derden ontvangen. Toch kan er onverhoopt iets mis gaan bij de verwerking van je persoonsgegevens. Indien dat gebeurt, stellen we je daarvan op de hoogte. Ben je het niet eens met de manier waarom we je persoonsgegevens verwerken? Je kunt dan via info@dieetplaneet.nl bezwaar maken.

Cookies

Het gebruik van cookies op onze website

Tijdens een bezoek aan onze website worden gegevens van bezoekers verzameld en opgeslagen. Hiervoor worden zogenaamde cookies ingezet. Hieronder tref je een korte uitleg aan over welke informatie er precies wordt verzameld via cookies en wat er mee wordt gedaan, waarom dit naar ons idee noodzakelijk is en via welke (externe) websites deze gegevens worden verzameld. Tot slot leggen wij kort uit wat je kunt doen als je liever geen of niet alle cookies wenst te accepteren.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die tijdens een bezoek aan de websites via jouw browser op de harde schijf van jouw computer worden opgeslagen.

Hoe werken cookies?

Er zijn grofweg twee typen cookies te onderscheiden. Cookies die zorgen voor een sneller en gemakkelijker gebruik van de website, de zogenaamde functionele cookies. Functionele cookies worden bijvoorbeeld gebruikt voor het onthouden van inloggegevens, een gekozen (taal)instelling of geplaatste bestellingen. Functionele cookies zijn het type cookies die veel gemak bieden, met name bij het gebruik van websites die je vaker bezoekt.
Naast deze functionele cookies kennen we nog een tweede type cookies. Deze cookies analyseren (anoniem) jouw surfgedrag en worden veelal gebruikt om jouw bezoek op een website te analyseren (aantallen bezochte pagina’s, klikpatronen, browsergebruik etc). Deze cookies brengen voordelen voor je mee. De cookies kunnen namelijk worden gebruikt om advertenties op de websites die je bezoekt beter op jouw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak te zien krijgt en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond.

Beleid met betrekking tot inzet cookies

Het is belangrijk om te weten dat de cookies die wij inzetten primair zijn bedoeld om op hoofdlijnen jouw surfgedrag vast te leggen en te analyseren. Wij analyseren jouw surfgedrag dus niet op individueel niveau en verzamelen dan ook geen persoonsgegevens.
Wel wordt op onze website gebruik gemaakt van een beperkt aantal diensten van derden — waaronder een aantal social media plug-ins (bv. Facebook, Google+, Twitter e.a.). Deze diensten en plug-ins worden onder andere ingezet voor het delen van content op andere sociale platformen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van cookies die de betreffende leveranciers van die diensten in staat stellen meer op individueel surfgedrag analyses te doen. Jouw privacy dient hierbij uiteraard zoveel mogelijk te worden beschermd. Welke diensten en social media plug-ins van derden er precies worden ingezet op onze websites, staat in bovenstaand overzicht beschreven.
Dit cookiebeleid is overigens alleen van toepassing op onze eigen cookies. Het gebruik van cookies door derde partijen, zoals hierboven bedoeld, is onderworpen aan hun eigen cookie- en privacybeleid. Wij maken geen gebruik van - en hebben geen toegang tot deze cookies en de informatie die daarmee wordt verzameld.

Liever geen cookies toestaan?

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je wilt dat jouw browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient je de instellingen in jouw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij je naar het ‘Help’-menu van jouw browser voor het instellen van jouw cookievoorkeuren.
Voor de meest gebruikte browsers vindt je op onderstaande pagina’s een toelichting van de leverancier:

Als je het plaatsen van cookies helemaal onmogelijk maakt door jouw browser zo in te stellen dat alle cookies worden geweigerd, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je geen gebruik kunt maken van al onze diensten.

Wijzigingen in deze privacy-, en cookieverklaring

Eventuele aanpassingen en/of wijzigingen in deze privacy-, en cookieverklaringen zullen op de website worden gepubliceerd. Het is daarom wenselijk om regelmatig deze verklaring te bestuderen, zodat je op de hoogte bent van deze wijzigingen.

Vragenlijst Zorgrespons

DieetPlaneet verzamelt gegevens omtrent de ervaring van jouw behandeling (klanttevredenheidsonderzoek) of de vordering van jouw zorgtraject (behandelresultaten onderzoek) via Zorgrespons. Je kunt, als je onlangs een behandeling hebt gehad, een verzoek ontvangen om deel te nemen aan een vragenlijst van Zorgrespons. De informatie die via Zorgrespons verstrekt wordt uitsluitend gebruikt voor onderzoeksdoeleinden. Met deze gegevens kan de diëtist de zorgverlening optimaliseren. Deelname is zeer relevant en wordt gewaardeerd.

Minderjarigen

Personen tot de leeftijd van 16 jaar, mogen volgens de wet zelf geen toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens. Een wettelijk vertegenwoordiger draagt dan de verantwoordelijkheid om toestemming te geven voor de verwerking van de persoonsgegevens van de jongere. Personen die jonger dan 16 jaar zijn, mogen uitsluitend onder toezicht van hun wettelijk vertegenwoordiger gebruik maken van onze website en de daarop aangeboden diensten.

Meer informatie

Wil je meer informatie?

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door DieetPlaneet kun je contact opnemen met onze privacy medewerker via 088 34 38 000 of via info@dieetplaneet.nl.

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

Cookies Contact en afspraak