Algemene voorwaarden

Artikel 1, Definities

In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder: – Diëtist: lid van de Nederlandse vereniging van Diëtisten, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Voeding en diëtetiek, handelende als zelfstandig gevestigd diëtist;- Opdrachtgever: alle cliënten of andere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie DieetPlaneet diensten verricht, dan wel hun wettelijk vertegenwoordigers, met wie DieetPlaneet een overeenkomst aangaat;- Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen DieetPlaneet en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en / of aanvulling daarop;- Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de diëtist / voedingskundige voor of ten behoeve van een cliënt verricht;- Cliënt: degene aan wie door de diëtist / voedingskundige advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;- Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen;- Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de diëtist / voedingskundige wordt uitgeoefend. De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Diëtist, Opdrachtgever, Overeenkomst, Diensten, Cliënt, Arts en Praktijkadres.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

2.1 Behoudens wanneer uitdrukkelijk anders is overeengekomen, maken deze voorwaarden deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen DieetPlaneet en opdrachtgever / cliënt.
2.2. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

Artikel 3. Non-acceptatie

DieetPlaneet heeft het recht om haar moverende redenen cliënten te weigeren. Dit wanneer naar aanleiding van ervaringen of het naar de mening van DieetPlaneet niet kunnen voorzien in een toegevoegde waarde. In dit geval is sprake van non- acceptatie.

Artikel 4. Praktijkadres

De diëtist geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 5. Privacy

DieetPlaneet gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Artikel 6. Verhindering

Indien de opdrachtgever/ cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan. Annuleren via de online agenda mag ook  U kunt ten allen tijden afzeggen, ook in het weekend. Een niet tijdig afgezegde afspraak wordt in rekening gebracht.

Artikel 7. Intake 

De intake (behandeling) door de diëtist bestaat uit méér dan alleen het gesprek. Naast het gesprek analyseert de dietist de voedingskundige, diëtetische, medische en verpleegkundige gegevens én stelt een persoonlijk dieetadvies op. Deze werkzaamheden vallen onder het individueel dieetvoorschrift, de client hoeft hierbij niet aanwezig te zijn.

Artikel 8. Declaraties

DieetPlaneet zal indien mogelijk de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is of indien anders wordt overeen gekomen, ontvangt de opdrachtgever/client een factuur. In dat geval is de opdrachtgever/ cliënt zelf betaling verschuldigd.

Artikel 9. Betaling

9.1. Betaling:  Er zijn 3 mogelijkheden om de betaling aan DieetPlaneet te doen: 1. cliënt betaalt aan de diëtist voor ieder consult direct na afloop daarvan per pin tegen overgave van een door de diëtist geprinte factuur, 2. de cliënt betaald contant zulks tegen overgave van een door de diëtist geprinte  factuur, 3. de cliënt ontvangt direct na het consult een factuur per post of e-mail. 9.2  Voor het betalen van uw factuur hanteert DieetPlaneet een betalingstermijn van 14 dagen. 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist .

Artikel 11. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

11.1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. 11.2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

Artikel 12. Facturatie

Factuurnummer dient altijd bij de bankoverschrijving vermeld te worden. Zonder factuurnummer kan de betaling niet worden verwerkt. Een betaling die niet verwerkt is, wordt beschouwd als een onbetaalde factuur. De bank heeft tijd nodig om het geld over te maken. Die tijd is ook afhankelijk van het moment van de dag waarop het geld wordt overgemaakt. Als uiterste betaaldatum valt in het weekend of op een feestdag dan moet het geld daarvóór op de rekening van DieetPlaneet staan. Te laat betalen kost geld. Het geld moet ruim vóór de uiterste betaaldatum overgemaakt zijn. Client is te laat als de betaling na de uiterste betaaldatum op rekening van DieetPlaneet staat. Voor vragen over facturen is DieetPlaneet alleen bereikbaar via e-mail aan incasso@dieetplaneet.nl. DieetPlaneet neemt alleen schriftelijke vragen in behandeling die via incasso@dieetplaneet binnen komen.

Versie 2019

Cookies Contact en afspraak