algemene voorwaarden 2014

ALGEMENE VOORWAARDEN DieetPlaneet
Artikel 1, Definities
In de algemene voorwaarden (hierna AV) wordt verstaan onder: – Diëtist: lid van de Nederlandse vereniging van Diëtisten, tevens in het bezit van een Nederlands diploma Voeding en diëtetiek, handelende als zelfstandig gevestigd diëtist;- Opdrachtgever: alle cliënten of andere natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie DieetPlaneet diensten verricht, dan wel hun wettelijk vertegenwoordigers, met wie DieetPlaneet een overeenkomst aangaat;- Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen DieetPlaneet en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en / of aanvulling daarop;- Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de diëtist / voedingskundige voor of ten behoeve van een cliënt verricht;- Cliënt: degene aan wie door de diëtist / voedingskundige advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers;- Arts: de huisarts of specialist door wie de cliënt naar de diëtist is verwezen;- Praktijkadres: de locatie waarop de praktijk van de diëtist / voedingskundige wordt uitgeoefend. De hierboven gedefinieerde begrippen worden hierna respectievelijk genoemd: Diëtist, Opdrachtgever, Overeenkomst, Diensten, Cliënt, Arts en Praktijkadres.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden
2.1 Behoudens wanneer uitdrukkelijk anders is overeengekomen, maken deze voorwaarden deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen DieetPlaneet en opdrachtgever / cliënt.
2.2. De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk uitgesloten.
2.3. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.

Artikel 3. de overeenkomst
3.1. Voor aanvang van elke nieuw begeleidingtraject wordt een getekende overeenkomst aangegaan. De overeenkomst wordt aangegaan tussen DieetPlaneet en de opdrachtgever.3.3. Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als de cliënt, dan zal de invulling van de behandeling met de cliënt worden besproken. Een en ander zal zo nodig ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd.

Artikel 4. Non-acceptatie
 DieetPlaneet heeft het recht om haar moverende redenen cliënten te weigeren. Dit wanneer naar aanleiding van ervaringen of het naar de mening van DieetPlaneet niet kunnen voorzien in een toegevoegde waarde. In dit geval is sprake van non- acceptatie.

Artikel 5. Praktijkadres
De diëtist geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres. Van elke wijziging van het praktijkadres wordt de cliënt terstond op de hoogte gesteld.

Artikel 6. Privacy
6.1 DieetPlaneet respecteert de privacy van de cliënt. Alles wat met de cliënt wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Indien opdrachtgever en cliënt niet dezelfde persoon zijn verstrekt DieetPlaneet geen gegevens met betrekking tot cliënt aan de opdrachtgever tenzij cliënt daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft. 6.2 Overeenkomstig de gangbare praktijk zal de diëtist / voedingskundige de arts rapporteren over de (voortgang en inhoud van de) behandeling, tenzij de cliënt uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.

 Artikel 7. Verhindering
Indien de opdrachtgever/ cliënt verhinderd is om op afgesproken datum en tijdstip aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afspraken die niet minimaal 24 uur van tevoren zijn afgezegd worden in rekening gebracht. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt. Afzegging dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op het antwoordapparaat, of via de e-mail te worden gedaan. Annuleren via de online agenda mag ook  U kunt ten allen tijden afzeggen, ook in het weekend. Een niet tijdig afgezegde afspraak wordt in rekening gebracht.

Artikel 8. Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de diëtist de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn exclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.

Artikel 9. Declaraties
In vervolg op het bepaalde in artikel 8, zal DieetPlaneet, indien de zorgverzekeraar van de client de kosten voor de diëtist vergoedt, de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is of indien anders wordt overeengekomen is de opdrachtgever/ client zelf betaling verschuldigd. In dat geval betaald de client per pin direct na het consult aan de diëtist bij DieetPlaneet. Indien dit niet mogelijk is doordat er in de praktijklocatie geen pinapparaat aanwezig is, ontvangt de opdrachtgever/ cliënt direct na het consult een factuur.

Artikel 6. Privacy
6.1 DieetPlaneet respecteert de privacy van de cliënt. Alles wat met de cliënt wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Indien opdrachtgever en cliënt niet dezelfde persoon zijn verstrekt DieetPlaneet geen gegevens met betrekking tot cliënt aan de opdrachtgever tenzij cliënt daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft. 6.2 Overeenkomstig de gangbare praktijk zal de diëtist / voedingskundige de arts rapporteren over de (voortgang en inhoud van de) behandeling, tenzij de cliënt uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.

Artikel 7. Verhindering
Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en tijdstip op het praktijkadres aanwezig te zijn dient hij de diëtist hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Afzeggen via de online-agenda, persoonlijk, telefonisch of op voicemail worden ingesproken. Indien de cliënt binnen 24 uur voor genoemd tijdstip bericht van verhindering aan de diëtist geeft, dan wel geen zodanig bericht geeft, is de diëtist gerechtigd om het honorarium voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen. Inzake afspraken op een dag volgend op een zondag of op één of meer erkende feestdagen wordt bedoelde termijn van 24 uur geacht in te gaan om 18.00 uur op de laatste voorafgaande gewone werkdag. Inzake een gewone maandag gaat de termijn derhalve in om 18.00 uur op de voorafgaande vrijdag. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt.

Artikel 8. Tariefstelling
Voor de behandeling aanvangt deelt de diëtist  de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Deze tarieven zijn exclusief BTW of andere wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.

Artikel 9. Declaraties
In vervolg op het bepaalde in artikel 8, zal DieetPlaneet indien mogelijk de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Indien dit niet mogelijk is of indien anders wordt overeen gekomen, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever/ cliënt zelf betaling verschuldigd.

Artikel 10. Betaling
10.1. Betaling:  Er zijn 3 mogelijkheden om de betaling aan DieetPlaneet te doen: 1. cliënt betaalt aan de diëtist voor ieder consult direct na afloop daarvan per pin tegen overgave van een door de diëtist geprinte factuur, 2. de cliënt betaald contant zulks tegen overgave van een door de diëtist geprinte  factuur, 3. de cliënt ontvangt direct na het consult een factuur per post of e-mail. 10.2  Voor het betalen van uw factuur hanteert DieetPlaneet een betalingstermijn van 15 dagen. De cliënt blijft zelf te allen tijde verantwoordelijk voor betaling binnen deze termijn. De cliënt kan het factuurbedrag overmaken op bankrekeningnummer 51 50 16 810  ten name van DieetPlaneet te Amsterdam. Bij een elektronische betaling dient altijd het (elektronische) betalingskenmerk vermeld te worden. Indien niet binnen 15 dagen na de notadatum volledige betaling is ontvangen, stuurt DieetPlaneet de cliënt een eerste betalingsherinnering met het oorspronkelijke factuurbedrag vermeerderd met €1,50 administratiekosten en een betalingstermijn van vijf dagen. Indien niet binnen vijf dagen na datum van de eerste herrinnering, het oorspronkelijke factuurbedrag plus €1,50 administratiekosten voldaan is verstuurd DieetPlaneet een de tweede betalingsherinnering/ in gebrekestelling in vermeerdering gebracht met €3,- administratiekosten en wederom een betalingstermijn van vijf dagen. Indien het factuurbedrag binnen vijf dagen na datum van de tweede herrinnering nog niet is voldaan, draagt DieetPlaneet de factuur over aan een incassobureau. De extra kosten bedragen 15% van het notabedrag met een minimum van € 37,00 plus de wettelijke consumentenrente. Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen ook voor rekening van de cliënt. 10.4 Indien DieetPlaneet, nadat de opdrachtgever in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan de opdrachtgever richt, doet dit niet af aan de eerdere bepalingen in dit artikel.

Artikel 11. Verschuldigheid
Tenzij uitdrukkelijk het tegendeel door de opdrachtgever wordt bewezen, zijn ter zake van hetgeen door of met betrekking tot de opdrachtgever te eniger tijd aan DieetPlaneet verschuldigd is, de boeken en de administratie van DieetPlaneet bepalend.

Artikel 12. Zekerheid
Indien op enig moment bij DieetPlaneet gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van de opdrachtgever, heeft DieetPlaneet het recht alvorens (verder) te presteren van de opdrachtgever te eisen dat vooruitbetaling plaatsvindt of dat de opdrachtgever een deugdelijke zekerheid stelt, ter hoogte van de bedragen die DieetPlaneet, al dan niet opeisbaar, op grond van de overeenkomst van de opdrachtgever heeft of zal hebben te vorderen, zulks ter beoordeling van DieetPlaneet.

Artikel 13. Verzuim/ontbinding
13.1. Indien de opdrachtgever / cliënt niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht voortvloeien, is deze zonder verdere ingebrekestelling in verzuim en is DieetPlaneet gerechtigd de uitvoering van die overeenkomst op te schorten totdat betaling voldoende zeker is gesteld; en/of die overeenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden. 13.2. Ingeval van (aanvraag van) (voorlopige) surséance van betaling, (aanvraag van) faillissement van de cliënt, zullen alle overeenkomsten met de patiënt van rechtswege zijn ontbonden.
13.3. Het bepaalde in de artikelen 13.1 en 13.2 doet niet af aan de overige rechten van DieetPlaneet op grond van de wet en de overeenkomst.
13.4. Ingeval zich een gebeurtenis voordoet als bedoeld in de artikelen 13.1 en 13.2 zijn respectievelijk (i) alle vorderingen van DieetPlaneet op de cliënt uit hoofde van de betreffende overeenkomst(en) en (ii) alle vorderingen van DieetPlaneet op de cliënt onmiddellijk en in het geheel opeisbaar en is DieetPlaneet gerechtigd de dienstverlening te staken.

Artikel 14. Opzegging
DieetPlaneet kan de behandeling van de cliënt beëindigen en de overeenkomst opzeggen, indien de behandeling naar verwachting van de diëtist/voedingskundige niet tot de gewenste resultaten leidt. De diëtist stelt de cliënt en/dan wel de opdrachtgever tijdig op de hoogte wanneer hij/zij een dergelijke situatie ziet aankomen.

Artikel 15. Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist .

Artikel 16. Toepasselijk recht, bevoegde rechter
16.1. Op alle geschillen met betrekking tot deze Voorwaarden, alsmede iedere Overeenkomst, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing. 16.2. Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.

Artikel 17. Facturatie
Factuurnummer dient altijd bij de bankoverschrijving vermeld te worden. Zonder factuurnummer kan de betaling niet worden verwerkt. Een betaling die niet verwerkt is, wordt beschouwd als een onbetaalde factuur. De bank heeft tijd nodig om het geld over te maken. Die tijd is ook afhankelijk van het moment van de dag waarop het geld wordt overgemaakt. Als uiterste betaaldatum valt in het weekend of op een feestdag dan moet het geld daarvóór op de rekening van DieetPlaneet staan. Te laat betalen kost geld. Het geld moet ruim vóór de uiterste betaaldatum overgemaakt zijn. Client is te laat als de betaling na de uiterste betaaldatum op rekening van DieetPlaneet staat. Voor vragen over facturen is DieetPlaneet alleen bereikbaar via e-mail aan incasso@dieetplaneet.nl. DieetPlaneet neemt alleen schriftelijke vragen in behandeling die via incasso@dieetplaneet binnen komen.

Versie juni 2014
Cookies Contact en afspraak